مانومتر

مانومتر

۶ سانت ۲۰ بار زیر دنده ۱/۴

مورد مصرف :  کمپرسورهای پیستونی ۱۰۰ الی ۴۵۰ لیتر در دقیقه

a2194143427 - مانومتر
فهرست
تماس بگیرید